AssurMIFID-gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de AssurMIFID-gedragsregels* en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

 “Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, d.w.z. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen

2: Ziekte

3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel

4: Casco rollend spoorwegmaterieel

5: Luchtvaartuigcasco

6: Casco zee- en binnenschepen

7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen

8: Brand en natuurevenementen

9: Andere schade aan goederen

10: BA motorrijtuigen

11: BA luchtvaartuigen

12: BA zee- en binnenschepen

13: Algemene BA

14: krediet

15: Borgtocht

16: Diverse geldelijke verliezen

17: Rechtsbijstand

18: Hulpverlening

21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen

22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen

23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen

26: Kapitalisatieverrichtingen

27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

1.3 Polisvoorwaarden

De bijzondere voorwaarden  maken wij u steeds persoonlijk over, de algemene voorwaarden en infofiches  kan u steeds terugvinden op onze website onder rubriek producten (hier kan u opzoeken op basis van verzekeringsmaatschappij of soort product), mocht u deze niet terugvinden kan u ze steeds vragen via ons kantoor.

2. Informatie over het belangenconflictbeleid

“De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor  het beheer van belangenconflicten. Bijgaande link kan u meer info terugvinden hoe ons kantoor omgaat met belangenconflicten en welke maatregelen wij hiervoor hebben genomen.

3. Adviesvrijheid

Ons kantoor heeft geen enkele financiële binding en juridische binding met verzekeringsmaatschappijen, banken of andere financiële instellingen. Wij vinden dit een belangrijke voorwaarde om u een objectief advies te kunnen geven.

4. Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft een stemrecht of een aandeel in ons kapitaal.

5. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.  Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. In bijna alle gevallen is dit toereikend voor de kosten die wij maken (verplaatsings-, informatica-, kantoor-, personeels-kosten, drukwerk,…). In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. Hiervoor zullen wij met u een samenwerkingsovereenkomst “verzekeringsbemiddeling” aangaan. Hierin staan onze taken beschreven die wij voor u uitvoeren evenals de vaste en/of variabele vergoeding die wij hiervoor vragen. Een combinatie van vergoeding van u als klant alsook van de verzekeringsonderneming is mogelijk. Voor meer informatie kan u ons steeds  contacteren.


*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van  financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Inlogformulier

Gebruikersmenu